حرکت اسکوات ساق پا یا ساق اسکوات برای تحت تاثیر قراردادن ساق پا و ماهیچه دوقلو بسیار مناسب است. این حرکت ترکیبی از اسکوات و حرکت ساق پا است.

نحوه حرکت ساق اسکوات

  • ابتدا بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز
  • روی یک صندلی فرضی بنشینید
  • زانوها را به زاویه 90 درجه برسانید
  • به آرامی و بدون ضربه زدن به حالت ایستاده بازگردید و روی پنجه پا بلند شوید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس