حرکت اسکوات پرش به پهلو درواقع همان اسکوات پرشی است اما بجای پرش درجا باید به چپ و راست پرش انجام شود. اسکوات با پرشی به پهلو به صورت انفجاری بر تقویت عضلات پا موثر خواهد بود.

نحوه اجرای حرکت اسکوات پرشی به پهلو

  • بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز
  • پنجه هردوپا کمی مایل به بیرون
  • روی یک صندلی فرضی بنیشینید
  • وقتی زانوها 90 درجه خم شد بدون ضربه زدن همزمان با ایستادن به چپ یا به راست بپرید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس