حرکت اسکوات پروانه ترکیبی از دو حرکت اسکوات و پروانه است. اسکوات به عنوان یک تمرین با تمرکز بر عضلات پا شناخته می‌شود. با اضافه شدن پروانه به اسکوات، بالاتنه به خصوص دست‌ها را هم تحت تاثیر قرار خواهیم داد.

نحوه اجرای حرکت اسکوات پروانه

  • بایستید
  • فاصله بین دو پا کمی کمتر از عرض شانه
  • دست به سمت پایین
  • سعی کنید روی یک صندل فرضی بنشینید
  • لحظه‌ای که زانوها به زاویه 90 درجه رسید بدون ضربه زدن با یک جهش حرکت پروانه را اجرا کنید
  • به حالت اولیه بازگردید
  • حرکت را تکرار کنید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس