حرکات بیشتر را اینجا ببینید:حرکات بدنسازی

حرکت اسکوات گابلت با دمبل یک نمونه پیشرفته و پرفشارتر از حرکت اسکوات است. توجه داشته باشید قبل از انجام این حرکت از گرم بودن و آماده بودن بدن خود مطمئن شود. عضلات پا مخصوصا زانوها یکی از مهمترین نقاط بدن در حرکت اسکوات گابلت خواهد بود.

نحوه اجرای اسکوات گابلت

قبل از شروع باید بدانید که حرکت اسکوات گابلت را هم با وزن بدن هم با ورنه می‌توان انجام داد.

  • بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز
  • پنجه پاها کمی به بیرون
  • کمر صاف
  • بدون خم شدم به جلو سعی کنید روی یک صندلی فرضی بنشینید
  • به حالت اولیه بازگردید
  • زمان برگشت زانوها به هیچ عنوان قفل نشود

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس