حرکت سومو اسکوات یک ورزش مفید برای تقویت عضلات نیم تنه پایینی بدن، به خصوص ماهیچه‌های داخل ران است. سطح این تمرین متوسط بوده و نیاز به تجهیزات ندارد.

نحوه انجام حرکت سومو اسکوات

  • پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کنید، به نحوی که انگشتان شست پا به سمت بیرون قرار بگیرند.
  • کف هر دست را روی بازوی دست مقابل قرار دهید.
  • حرکت اسکات را انجام دهید، یعنی تاجایی که ران‌ها با زمین موازی می‌شوند، زانوها را خم کرده و پایین بروید.
  • به حالت اول بازگردید و این حرکت را تکرار کنید.
  • دست‌ها در طول انجام حرکت باید ثابت باشد.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس